Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 1/2015

Chương trình công tác tháng 1/2015


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN  NGUYỄN HUỆ

Số: 01 /TrMNNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Nguyễn Huệ, ngày  04 tháng 01 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2015

                                                                                                                                      

* Nhiệm vụ trọng tâm:

  1. Các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam  ngày 03/02

  2. Sơ kết học kỳ 1

3. Tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017

 

* Lịch cụ thể :                     

               

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

  1.  

 Họp hội đồng tháng 1.

Duy trì công tác phát triển giáo dục - duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo chuyên cần đạt 97% trở lên .

CB,GV,BGH

15

Tập huấn công tác tự đánh giá trường học .

Hiệu trưởng _ thư ký hội đồng

  1.  

 Triển khai thực hiên  hoạt động chuyên môn  theo chương trình tuần từ 19  – tuần 22

CBGV,NV

10

 Bồi dưỡng tin học cho giáo viên : Quản lý, phân quyền quản trị .

Sơ kết học kỳ 1

BGH -  GV,NV

 

01- 31

- Hoàn thiện  hồ sơ phổ cập.

 - Thu thập các minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

 

Các thành viên trong hội đồng nhà trường.

22- 26

Kiểm tra các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.

BKTNBTH

28 – 29

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017

Đảng viên chi bộ

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

    -  PGD&ĐT Đông Triều

    - LưuVP

HIỆU TRƯỞNG

  

 

 

(đã ký)

 

 

Hồ Thị Yến