Xuất bản thông tin

Chương trình công tác Tháng 10/2016

Chương trình công tác Tháng 10/2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

           Số: 39/TB-TrMN

                                   

                          Đông Triều, ngày 3  tháng 10  năm 2016

                                                                    

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016

Trọng tâm công tác:

 1. Kiểm tra hồ sơ VCLĐ, hồ sơ trẻ - Dự giờ thăm lớp.

2. Đón đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT  kiểm tra công tác hành chính

Lịch cụ thể:                

 

Thời gian

 

Nội dung công tác

 

Người thực hiện

30/9

Hội nghị viên chức lao động năm học 2016-2017

BGH – BCHCĐ, GVNV

01-31

- Thực hiện tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- CBPTCM - GVPTcác lớp.

01-31

Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 5- 8.

- CBPTCM.

15-31

 - Tiếp tục  thực hiện chuyên đề: "Phát triển vận động cho trẻ mầm non".

- CBPTCM - GVPTcác lớp

01-14

Đón đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT  kiểm tra công tác hành chính

    BGH

15 - 25

- Dự giờ các nhóm lớp.

BGH – Tổ chuyên môn

03-10

- Khảo sát chất lượng giáo dục trẻ đầu năm.

-CM - GV các nhóm lớp.

15-20

- Kiểm tra toàn diện 1- 2 lớp

- BGH – Tổ trưởng CM.

20/10

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

CM- Công đoàn

28 - 31

 Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 10, triển khai công tác tháng 11/2016.

- BGH- CĐ- CM.

 

Nơi nhận:

- Trường MN

- Lưu: VT.  

HIỆU TRƯỞNG

 

 

( đã ký)

 

 

Nguyễn Thị May