Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 8/2014

Chương trình công tác tháng 8/2014


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN  NGUYỄN HUỆ

Số: 47 /TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Đông Triều, ngày  04   tháng 08 năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2014

 

 
   

* Trọng tâm công tác tháng 8./2014:

- Tuyên truyền các ban  ngành đoàn thể,  phụ  huynh  đưa  trẻ đến trường.

- CBGV tham gia bồi dưỡng hè.

- Chuẩn bị các đ/c cho ngày ngày tựu trường, lễ khai giảng.

               

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

10/8

 

- Tuyên truyền thông báo loa truyền thanh huy động trẻ đến trường.

- Lao động dọn vệ sinh các điểm trường.

- Các nhóm lớp đón trẻ rèn nề nếp.

- Kế hoạch phòng chống các dịch bệnh.

- Tham gia bồi dưỡng hè.

 

 

- Toàn trường

18/8

- Dự hội nghị tổng kết năm học ngành giáo dục.

 

- Hiệu trưởng

20/8

-  Sửa chữa, mua sắm thiết bị đồ dùng phục vụ học tập .

- Tập văn nghệ chuẩn bị khai giảng.

- Họp hội đồng nhà trường.

 

- CBGV, NV

23/8

-  Chuẩn bị các điều kiện về hồ sơ phổ cập đón đoàn kiểm tra của liên ngành tỉnh Quảng Ninh.

 

- CBQL, CBGV

27/8

-  Tham dự tập huấn CNTT cho CBGV.

- CBQL, CBGV

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

PGD&ĐT Đông Triều

   - LưuVP

 

HIỆU TRƯỞNG

( đã ký)

 

Hồ Thị Yến