Xuất bản thông tin

Công khai chất lượng giáo dục mầm non Năm học 2013 - 2014

 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

Công khai chất lượng giáo dục mầm non

Năm học 2013 - 2014

 

 

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

                                                                                            Đơn vị tính: trẻ em

 

 

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

255

 

 

43

48

93

74

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

43

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

255

 

 

43

48

93

74

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

1

2

1

II

Số trẻ em được tổ chức

ăn tại cơ sở

 

239

 

 

 

43

 

41

 

80

 

74

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

 

255

 

 

 

43

 

48

 

93

 

74

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

 

255

 

 

 

43

 

48

 

93

 

74

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

255

 

 

 

43

 

48

 

93

 

74

1

 Phát triển bình thường

 

 

 

43

46

91

66

2

Số trẻ em SD D nhẹ

 

 

 

 

2

2

 

3

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

250

 

 

 

43

 

48

 

93

 

66

1

Đối với nhà trẻ

43

 

 

 

 

 

 

1.1

Chương trình giáo dục mầm non mới

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 

43

 

 

 

43

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

207

 

 

 

 

 

 

2.1

Chương trình giáo dục mầm non mới

 

207

 

 

 

48

93

66

                                                                      Nguyễn Huệ , ngày 01 tháng 10 năm 2013

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                          Hồ Thị Yến