Xuất bản thông tin

Công khai chất lượng giáo dục năm học 2012 - 2013

Công khai chất lượng giáo dục năm học 2012 - 2013


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

Công khai chất lượng giáo dục

Năm học 2012 - 2013

                                                                                            Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

250

 

 

43

48

93

66

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

43

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

250

 

 

43

48

93

66

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

1

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức

ăn tại cơ sở

 

230

 

 

 

43

 

41

 

80

 

66

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

 

250

 

 

 

43

 

48

 

93

 

66

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

 

250

 

 

 

43

 

48

 

93

 

66

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

250

 

 

 

43

 

48

 

93

 

66

1

 Phát triển bình thường

 

 

 

43

46

91

66

2

Số trẻ em SD D nhẹ

 

 

 

 

2

2

 

3

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

250

 

 

 

43

 

48

 

93

 

66

1

Đối với nhà trẻ

43

 

 

 

 

 

 

1.1

Chương trình giáo dục mầm non mới

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 

43

 

 

 

43

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

207

 

 

 

 

 

 

2.1

Chương trình giáo dục mầm non mới

 

207

 

 

 

48

93

66

                   

                                            Nguyễn Huệ , ngày 10 tháng 10 năm 2012

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                              

                                                                                                    Hồ Thị Yến