Xuất bản thông tin

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017


 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH PHÂN CÔNG

TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017

 

STT

Ngày trực

Họ và tên

người trực

Chức vụ

Số điện thoại

1

26/01/2017

( 29 tháng Chạp)

Lê Thị Làn

Phó Hiệu trưởng

01696.859.688

Trần Thị Hoan

Giáo viên

01663.143.986

2

27/01/2017

( 30 tết)

Nguyễn Thị May

Hiệu trưởng

0968.566.269

Nguyễn Thu Huệ

VT - HC

0979.570.866

3

28/01/2017

( Mùng 1 tết)

Nguyễn Thị May

Hiệu trưởng

0968.566.269

Nguyễn Thu Huệ

VT - HC

0979.570.866

4

29/01/2017

( Mùng 2 tết)

Lê Thị Làn

Phó Hiệu trưởng

01696.859.688

Trần Thị Hoan

Giáo viên

01663.143.986

5

30/01/2017

( Mùng 3 tết)

Nguyễn Thị Ly

Phó Hiệu trưởng

01232.155.882

Nguyễn Thị Dung

Kế toán

0983.354.998

6

31/01/2017

( Mùng 4 tết)

Nguyễn Thị Ly

Phó Hiệu trưởng

01232.155.882

Nguyễn Thị Dung

Kế toán

0983.354.998

7

01/02/2017

( Mùng 5 tết)

Lê Thị Làn

Phó Hiệu trưởng

01696.859.688

Trần Thị Hoan

Giáo viên

01663.143.986

 

Nơi nhận:

-PGD&ĐT

-Lưu VP

 

HIỆU TRƯỞNG

 

( Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị May