Xuất bản thông tin

Phân công giảng dạy

Phân công giảng dạy


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN: NGUYỄN HUỆ                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
Năm học 2011-2012
STTHọ và tênNgày, tháng, năm sinhTrình độ CMChuyên môn đào tạoPhân công chuyên môn
năm học 2011- 2012
Kiêm nhiệmTổng số tiếtGhi chú
1 TCĐHkhác
2Hồ Thị Yến
08/07/1968 x  Tiểu học Phụ trách chung nhà trường    
3 Nguyễn Thị Quế
09/12/1960 x  Mầm nonPhụ trách CM nuôi dưỡng    
4 Kiều Thị Phương
10/02/1972 x  Mầm nonPhụ trách CM, phổ cập, trang web   
5 Bùi Phương Thúy
15/1/1984x   Kế toán Kế toán nhà trường    
6Nguyễn Thị  Lý
26/12/1962 x  Mầm nonDạy nhóm trẻ khu 3 ( Đồng Cấm )   
7Nguyễn Thị  Mến
18/2/1969 x  Mầm nonDạy lớp 5 tuổi khu 1 (Vân Động )   
8Nguyễn Thị Nhung23/3/1983 x  Mầm nonDạy lớp 5 tuổi khu 3 ( Đồng Cấm )   
9 Nguyễn Thị Nhung
23/5/1973 x  Mầm nonDạy nhóm trẻ khu 1( Vân Động )   
10Trần Thị  Hoan
15/1/1980 x  Mầm nonDạy nhóm trẻ khu 1( Vân Động )   
11 Trần Thi Duyên
05/09/1969 x  Mầm nonDạy nhóm trẻ khu 3 ( Đồng Cấm )   
12Phạm Thị  Vân
30/3/1980 x  Mầm nonDạy lớp 4 tuổi khu 2 ( Núi Đồn )   
13 Phạm Thị Diệu Thúy
01/10/1979 x  Mầm nonDạy lớp 3-4 tuổi khu 3 ( Đồng Cấm )   
14 Vũ Lệ Thanh
08/11/1981 x  Mầm nonDạy lớp 3-4 tuổi khu 3 ( Đồng Cấm )   
15  Nguyễn Thị Hồng
02/01/1989 x  Mầm nonDạy lớp 5 tuổi khu 2( Núi Đồn )   
16 Đào Thị Thúy
22/9/1980 x  Mầm nonDạy nhóm trẻ khu 2 ( Núi Đồn )   
17 Đặng Thị Hiền
20/5/1986 x  Mầm nonDạy lớp 5 Tuổi khu 3 ( Đồng Cấm )   
18 Trương Thị Hải
24/9/1989x   Mầm nonDạy lớp 3 tuổi khu 2 ( Núi Đồn )   
19Nguyễn Thị Huyền10/08/1987x   Mầm nonDạy nhóm trẻ khu 2(Núi Đồn )   
20 Nguyễn Thị Huyền
16/7/1991x   Mầm nonDạy lớp 5 tuổi khu 2(Núi Đồn )   
21 Nguyễn Thị Thơm
20/8/1990x   Mầm nonDạy lớp 4 tuổi khu 2 ( Núi Đồn )   
22 Dương Thị Ngọc
12/09/1990x   Mầm nonDạy nhóm trẻ khu 2(Núi Đồn )   
23Ngô Thị Thoa
25/10/1991x   Mầm nonDạy lớp 3 tuổi khu 2(Núi Đồn )   
24Trần Phương Thúy
29/12/1989x   Cấp dưỡng Nấu ăn khu 3 ( Đồng Cấm )   
25 Đào Thị Nguên
30/7/1987x   Cấp dưỡng Nấu ăn khu 2 ( Núi Đồn )   
  Nguyễn Thị Đào
02/12/1978x   Cấp dưỡng Nấu ăn khu 2( Núi Đồn )   
TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
(Đã ký)
Hồ Thị Yến