Xuất bản thông tin

Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015


 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 20/TMN-NH                                                                       Nguyễn Huệ, ngày  12  tháng  02  năm 2015    

V/v: Phân công lịch trực Tết

Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

 

                          Kính gửi: Phòng Giáo dục Đào tạo Đông Triều

     Thực hiện công văn chỉ đạo của phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đông Triều về việc báo cáo tỉnh hình Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015;

     Trường mầm non Nguyễn Huệ báo cáo lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường như sau:

 

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

  15/02/2015

(tức 27 tháng chạp)

Nguyễn Thị Quế

Bùi Thị Phương Thúy

Phó hiệu trưởng

            Kế toán

01677567306

2

16/02/2015

(tức 28 tháng chạp)

Nguyễn Thị Ly   

Nguyễn Thu Huệ

Phó hiệu trưởng

Hành chính

01232155882

3

17/02/2015

(tức 29 tháng chạp)

Hồ Thị Yến 

Lê Thị Làn

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

0975109705

4

18/02/2015

(tức 30 tết)

Nguyễn Thị Quế

Nguyễn Thị Ly

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

01677567306

5

   19/02/2015

(tức mùng 1 tết)

Lê Thị Làn

Bùi Thị Phương Thúy

Phó hiệu trưởng

Kế toán

01696859688

6

 20/02/2015

(tức mùng2 tết)

Hồ Thị Yến

Nguyễn Thị Ly

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

0975109705

7

Ngày 21/02/2015

 tức mùng 3 tết)

Lê Thị Làn

Bùi Thị Phương Thúy

Phó hiệu trưởng

Kế toán

0978375848

8

Ngày 22/02/2015

( tức mùng 4 tết)

Hồ Thị Yến

Nguyễn Thu Huệ

Hiệu trưởng

Hành chính

0975109705

9

Ngày 23/02/2015

(tức mùng 5 tết)

Nguyễn Thị Quế

Bùi Thị Phương Thúy

Phó hiệu trưởng

Kế toán

01677567306

Trường mầm non Nguyễn Huệ trân trọng báo cáo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các đ/c có tên thực hiện;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Hồ Thị Yến