Tài chính công khai ngày 12/10 

Tổng số trẻ ra lớp: 285 trẻ + Điểm Đồng Cấm: 68 trẻ x 12 000 đồng = 816 000 đồng. + Điểm Vân Động: 20 trẻ x 12 000 đồng = 240 000 đồng. + Điểm Trung Tâm: 197 trẻ x 12 000 đồng = 2 364 000 đồng.