Tài chính công khai ngày 15/02/2019 

Tổng số xuất ăn: 240 x 13.500 = 3.240.000đ Trung tâm: 177 x 13.500 = 2.389.500đ Đồng Cấm: 63 x 13.500 = 850.500đ