Thực đơn tháng 04 


 

Thực đơn tháng 3/2018  

Thực đơn tháng 2/2018  

Thực đơn tháng 01/2018  

Thực đơn tháng 12/2017  

Thực đơn tháng 11  

thực đơn tháng 10/2017  

Thực đơn tháng 9/2017  

Tài chính công khai ngày 12/10  

Tổng số trẻ ra lớp: 285 trẻ + Điểm Đồng Cấm: 68 trẻ x 12 000 đồng = 816 000 đồng. + Điểm Vân Động: 20 trẻ x 12 000 đồng = 240 000 đồng. + Điểm Trung Tâm: 197 trẻ x 12 000 đồng = 2 364 000 đồng.

Tài chính công khai ngày 11/10  

Tổng số trẻ ra lớp: 284 trẻ. + Điểm Đồng Cấm: 67 trẻ x 12 000 đồng = 804 000 đồng. + Điểm Vân Động: 20 trẻ x 12 000 đồng = 240 000 đồng. + Điểm Trung Tâm: 197 trẻ x 12 000 đồng = 2 364 000 đồng.


Các trang: 1  2  3  4