You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 29/07/2017 

Tổng số trẻ báo ăn: 290 trẻ; Tổng số tiền ăn: 3.480.000đ Điểm trung tâm: 193 trẻ - Số tiền 2.301.000đ; Điểm Vân Động: 25 trẻ; - Số tiền 300.000đ; Điểm Đồng Cấm: 73 trẻ - Số tiền : 949.000đ.

Calendar
Today: Saturday, 19 / 08 / 17
Thông báo

Thông báo kế hoạch hoạt động nhà trường ngày 18/8


Ngày 18/8/2017 Các đồng chí Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch giáo dục năm 2017 - 2018, kiểm tra điều kiện CSVC các nhóm lớp, các đồng chí giáo viên làm công tác tuyển sinh theo kế hoạch.

Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên