To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Tuesday, 25 / 09 / 18
25/09

Đ/c: Nguyễn Thị May-HT làm việc tại trường

Đ/c: Nguyễn Thị Ly-PHT trực và làm việc tại trường

Đ/C :Nguyễn Thị Út Thêm-PHT làm việc tại trường

Thông báo

Tài chính công khai ngày 24/9/2018

Tổng số suất ăn: 249 x 13.500 =3.361.000
Điểm trung tâm: 181 x 13.500 = 2.443.500
Điểm đồng cấm: 68Trẻ x 13.500 = 918.000


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên