You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 22/9 

Tổng số trẻ ra lớp: 284 trẻ. + Điểm Đồng Cấm: 70 trẻ x 12000 đồng =840 000 đồng. + Điểm Vân Động: 20 trẻ x 12 000 đồng = 240 000 đồng. + Điểm Trung Tâm; 194 trẻ x 12 000 đồng = 2 328 000 đồng.

Calendar
Today: Saturday, 23 / 09 / 17
Thông báo

Tài chính công khai ngày 15/9


Tổng số trẻ báo ăn: 292 trẻ
+ Điểm Trung tâm:  219 trẻ x 12.000 = 2.628.000đ
+ Điểm Đồng Cấm: 73 trẻ x 12.000 = 876.000đ
Tổng số tiền: 3.504.000đ

 

Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên