To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường
Calendar
Today: Sunday, 27 / 05 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 25/05/2018

Tổng số suất ăn: 267 x 12.000 =3.204.000
Điểm trung tâm+ Vân động: 201 x 12.000 = 2.412.000
Điểm đồng cấm: 66Trẻ x 12.000 = 792.000


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên