Asset Publisher

Cam kết chất lượng cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2013 - 2014

 

 (KPHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

 
 

 

 

Cam kết chất lượng cơ sở  giáo dục mầm non

Năm học 2013 - 2014èm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em

sẽ đạt được

Trẻ phát triển bình thường    48/50  trẻ đạt 96   %

Trẻ phát triển bình thường 203/213 trẻ

đạt 95,3  %

 

 

 

 

II

Mức độ về năng lực và hành vi

mà trẻ em sẽ đạt được

 

Theo 4 lĩnh vực phát triển : Đạt  90% trở lên

1. Phát triển thể chất:

2. Phát triển ngôn ngữ

3. Phát triển nhận thức

4. Phát triển tình cảm , kỹ năng XH thẩm mĩ

Theo 5 lĩnh vực phát triển.Đạt 95 % trở lên .

1. Phát triển thể chất

2. Phát triển ngôn ngữ

3. Phát triển nhận thức

4. Phát triển thẩm mĩ .

5. Phát triển tình cảm XH

III

Chương trình chăm sóc giáo dục

mà cơ sở giáo dục tuân thủ

Chương trình MN mới

Nội dung : GD thích hợp

Chương trình MN  mới

Nội dung : GD thích hợp

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

Đạt yêu cầu về chăm sóc và giáo dục trẻ

Đảm bảo theo đúng yêu cầu của điều lệ trường Mầm non quy định.

                                                     Nguyễn Huệ , ngày 01 tháng 10 năm 2013

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                 

                                                                                                 Hồ Thị Yến