Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 10/2015

Chương trình công tác tháng 10/2015


PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN  NGUYỄN HUỆ

            Số: 55/TrMN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                            Đông Triều, ngày 04  tháng  10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2015

                                                                                                     

* Nhiệm vụ trọng tâm:

            1.Duyệt kế hoạch năm học

            2.Tổ chức Hội nghị cán bộ ,viên chức , Lao động

            3. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi đua

            4 .Tổ chức dự giờ kiểm tra nội bộ theo lịch

            5. Tọa đàm kỷ niệm ngày 20/10

* Lịch cụ thể :                     

           

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ thực hiện

1-30

-  Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 6 – tuần  9.

Duy trì sĩ số hiện có - tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp

 

CB,GV,NV

01-15

Hoàn thiện kế hoạch  thu- chi các khoản năm học 2015 - 2016 trình địa phương và Phòng Giáo dục

 

CBGV,NV , PH

05/10

Duyệt kế hoạch năm học

BGH - CĐ

16/10

Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, lao động năm học 2015 - 2016

- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi đua đầu năm

CBGV, NV

19- 20

Tổ chức kiểm tra VSATTP, bếp ăn các điểm.

BGH

21- 30

Dự giờ trực tiếp các GV, NV, kiểm tra thực hiện chương trình kế hoạch, thời khóa biểu các nhóm lớp.

 

BGH - TTCM

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

PGD&ĐT Đông Triều

   - LưuVP

HIỆU TRƯỞNG

  

( đã ký)

 

 

Hồ Thị Yến