Asset Publisher

Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2013

Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2013


Đơn vị: Trường mầm non Nguyễn Huệ

Chương: 622, loại: 490, khoản: 491

Mã số ĐVQHNS: 110597

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                  Đông Triều, ngày 10 tháng 01 năm 2014

 

DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN TỰ CHỦ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 43

Căn cứ vào quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 06 tháng 1 năm 2014

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2014

                                                                                                                     

                                                                                                                              Đơn vị tính: đồng.

STT

Mã nhiệm vụ chi

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

I

 

Thu ,chi ngân sách về phí ,lệ phí

85.000.000

1

 

Số thu phí ,lệ phí :

 

 

 

( Chi tiết nội dung thu )

 

 

 

………..

 

2

 

Chi từ nguồn phí ,lệ phí được để lại

85.000.000

 

 

Trong đó : Kinh phí tiết kiệm tăng lương

 

3

 

Số phí ,lệ phí nộp ngân sách nhà Nước

 

II

 

DỰ TOÁN CHI NS NN(1+2)

2.149.250.000

 

 

Kinh phí tự chủ

2.149.250.000

 

 

Trong đó : Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

 

 

 

Kinh phí không tự chủ

 

 

 

Trong đó : Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số dự toán chi

( Bao gồm chi từ nguồn thu để lại + Dự toán chi NSNN)

2.234.250.000

Tổng số dự toán chi bằng chữ: (Hai tỷ, hai trăm ba ba mươi tư triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

 

Số: … /TC-KH ngày 10 tháng 1 năm 2014

 

   PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

     KẾ TOÁN                  THỦ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

         ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

    KẾ TOÁN                  THỦ TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)          (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Bùi Thị Phương Thúy        Hồ Thị Yến