Asset Publisher

Kết quả khảo sát chất lượng nuôi dưỡng giáo dục trẻ đầu năm học 2016-2017

Kết quả khảo sát chất lượng nuôi dưỡng giáo dục trẻ đầu năm học 2016-2017


                               KẾT QUẢ KHẢO SÁT  CHẤT LƯỢNG  NUÔI DƯỠNG

                                        GIÁO DỤC TRẺ ĐẦU NĂM HỌC 2016 – 2017

 

Xếp loại Thời gian ĐG

TS học sinh

Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ

Đánh giá 5 lĩnh vực giáo dục

 

Ghi chú

PT Bình thường

SDD nhẹ cân

SDD thấp còi

Đạt

Chưa đạt

 

SL

 

Tỷ lệ%

 

SL

 

Tỷ lệ %

 

SL

 

Tỷ lệ %

 

SL

 

Tỷ lệ %

 

SL

 

Tỷ lệ %

 

KS đầu năm

314

283

90,1

6

1,9

25

7,96

231

73,6

83

26,4

 

Học kỳ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL cuối năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                                 ( đã ký)

 

                                                                                                                                                             Nguyễn Thị Ly