Asset Publisher

Lịch công tác tháng 2

Lịch công tác tháng 2


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MN  NGUYỄN HUỆ
Số: 01/TB-  TrMN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
         Đông Triều, ngày 04 tháng 02 năm 2012

 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2/2012
                                                                                                     
 
* Trọng tâm công tác tháng 2./2012:
     - Cập nhật dữ liệu trên trang thư viện điện tử Đông Triều .
     - Hoàn thiện hồ sơ phổ cập để tỉnh công nhận
      - Kiểm tra nề nếp học sinh các lớp sau tết
     - Lắp đặt thiết bị phòng học lớp 5 tuổi chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi làm quen với Tiếng Anh.
      - Làm đồ dùng đồ chơi dự thi cấp huyện .
       - Lập kế hoạch PTGD năm học 2012 - 2013                 
 

Ngày
Nội dung công tác
Đơn vị chủ trì
06/2
 
- Họp hiệu trưởng
- Ổn định nề nếp học sinh ngày đầu đi học .
- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập .
 
- Toàn trường
06- 10/2
- Kiểm tra sĩ số, nề nếp học sinh các khu trường
- Lắp đặt thiết bị phòng học lớp 5 tuổi ( khu trung tâm )
- Làm báo cáo kế hoạch PTGD năm học 2012 - 2013.
 
 
- Ban giám hiệu .
11/2
- Họp hội đồng nhà trường triển khai kế hoạch tháng
- Toàn trường
11 - 15/2
- Làm hồ sơ trẻ mẫu giáo con hộ nghèo đề nghị hỗ trợ ăn trưa .
Hiệu trưởng + Kế toán
16- 24/2
- Chuyên môn dự giờ, kiểm tra bếp ăn 2 khu
- Dự giờ lớp mẫu giáo khu 1 + khu 3
- Chuyên môn trường
27- 29/2
Tham dự hội thi Đồ dùng , đồ chơi tự tạo cấp huyện .
- Chuyên môn trường

 
 

 
Nơi nhận:                                                                                                 
PGD&ĐT Đông Triều
CBGV, NV( t/h)
  - LưuVP
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Hồ Thị Yến