Asset Publisher

Lịch công tác tháng 4

Lịch công tác tháng 4


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MN  NGUYỄN HUỆ
Số: 03/TB -TrMN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
       Đông Triều, ngày 04 tháng 04 năm 2012

 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2012
                                                                                                     
 
* Trọng tâm công tác tháng 4./2012:
     - Tiếp tục cập nhật dữ liệu trên trang thư viện điện tử Đông Triều .
     - Hoàn thiện hồ sơ phổ cập để tỉnh công nhận .
     - Thi làm đồ dùng đồ chơi cấp huyện.
     - Hội thảo xanh hóa trường học cấp huyện.
     - Quy hoạch vườn trường mới tại khu trung tâm .
 

Ngày
Nội dung công tác
Đơn vị chủ trì
03- 10/4
 
- Họp hiệu trưởng giao ban công tác tháng
- Tham dự hội thảo xanh hóa trường học cấp huyện .
- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập .
- Hiệu trưởng
- Toàn trường
07/4
 - Họp hội đồng triển khai kế hoạch công tác tháng
- Lắp đướng ống nước tại khu trung tâm
- Toàn trường
- Ban giám hiệu .
 
- Tham dự hội thi Đồ dùng , đồ chơi tự tạo cấp huyện .
- Toàn trường
12 - 13/4
Cân, đo trẻ mẫu giáo định kì
 - Ytế + GV
16- 21/4
- Chuyên môn dự giờ, kiểm tra bếp ăn 2 khu
- Dự giờ lớp mẫu giáo khu 1 + khu 3
- BGH
- Chuyên môn trường
 
23- 27/4
- Viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm
 
- BGH

 
 

 
Nơi nhận:                                                                                                  
PGD&ĐT Đông Triều
CBGV, NV( t/h)
  - LưuVP
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Hồ Thị Yến