Asset Publisher

Phân công giảng dạy năm học 2012 -2013

Phân công giảng dạy năm học 2012 -2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
Năm học 2012 - 2013

STT

 

Họ và tên

 

Ngày Tháng năm sinh

Trình độ CM

Chuyên môn đào tạo

Phân công chuyên môn năm học 2012- 2013

Kiêm nghiệm

Tổng số tiết

Ghi chú

TC

ĐH

Khác

1

 Hồ Thị Yến

08/07/1968

 

x

 

 

Tiểu học 

Phụ trách chung nhà trường 

 

 

 

2

Nguyễn Thị Quế

09/12/1960

 

x

 

 

Mầm non

Phụ trách CM nuôi dưỡng , 

y tế  học đường

 

 

3

Kiều Thị Phương

10/02/1972

 

x

 

 

Mầm non

Phụ trách CM, phổ cập, trang web

 

 

 

4

Bùi Phương Thúy

15/1/1984

x

 

 

 

Kế toán 

Kế toán nhà trường 

 

 

 

5

Nguyễn Thị  Lý

26/12/1962

 

x

 

 

Mầm non

Dạy nhóm trẻ C   24-36 Tháng

 

 

 

6

Nguyễn Thị  Mến

18/2/1969

 

x

 

 

Mầm non

Dạy lớp 4 tuổi C 

 

 

 

7

Nguyễn Thị Nhung

23/3/1983

 

x

 

 

Mầm non

Dạy lớp 5 tuổi B  

 

 

 

8

Nguyễn T Kim Nhung

23/5/1973

 

x

 

 

Mầm non

Dạy lớp 4 tuổi C 

 

 

 

9

Trần Thị  Hoan

15/1/1980

 

x

 

 

Mầm non

Dạy nhóm trẻ B   24-36 Tháng

 

 

 

10

Trần Thi Duyên

05/09/1969

 

x

 

 

Mầm non

Dạy nhóm trẻ C   24-36 Tháng

 

 

 

11

Phạm Thị  Vân

30/3/1980

 

x

 

 

Mầm non

Dạy lớp 4 tuổi A

 

 

 

12

Phạm Thị Diệu Thúy

01/10/1979

 

x

 

 

Mầm non

Dạy nhóm trẻ B   24-36 Tháng

 

 

 

13

Vũ Lệ Thanh

08/11/1981

 

x

 

 

Mầm non

Dạy lớp 4 tuổi B

 

 

 

14

Nguyễn Thị Hồng

02/01/1989

 

x

 

 

Mầm non

Dạy lớp 5 tuổi A 

 

 

 

15

Đào Thị Thúy

22/9/1980

 

x

 

 

Mầm non

Dạy nhóm trẻ A   24-36 Tháng

 

 

 

16

Đặng Thị Hiền

20/5/1986

 

x

 

 

Mầm non

Dạy lớp 5 tuổi B  

 

 

 

17

Trương Thị Hải

24/9/1989

x

 

 

 

Mầm non

Dạy lớp 3 tuổi B  

 

 

 

18

Nguyễn Thị Huyền

10/08/1987

x

 

 

 

Mầm non

Dạy lớp 4 tuổi B  

 

 

 

19

Nguyễn Thị Huyền

16/7/1991

x

 

 

 

Mầm non

Dạy nhóm trẻ A   24-36 Tháng

 

 

 

20

Nguyễn Thị Thơm

20/8/1990

x

 

 

 

Mầm non

Dạy lớp 3 tuổi B  

 

 

 

21

Dương Thị Ngọc

12/09/1990

x

 

 

 

Mầm non

Dạy lớp 5 tuổi A 

 

 

 

22

Ngô Thị Thoa

25/10/1991

x

 

 

 

Mầm non

Dạy lớp 3 tuổi A  

 

 

 

23

Trần Phương Thúy

29/12/1989

x

 

 

 

Cấp dưỡng

Nấu ăn khu 3 ( Đồng Cấm )

 

 

 

24

Đào Thị Nguyên

30/7/1987

x

 

 

 

Cấp dưỡng

Nấu ăn khu 3 ( Đồng Cấm )

 

 

 

25

Nguyễn Thị Đào

02/12/1978

x

 

 

 

Cấp dưỡng

Nấu ăn khu 3 ( Đồng Cấm )

 

 

 

26

  Chu Thị Hoài Giang

20/09/1989

x

 

 

 

Mầm non

Dạy lớp 4 tuổi A

 

 

 

27

 Ngô Thị Thu Huyền

14/03/1990

x

 

 

 

Mầm non

Dạy lớp 3 tuổi A  

 

 

 

28

 Bùi Thị Phương

19/08/1992

x

 

 

 

Mầm non

Nấu ăn khu 3 ( Đồng Cấm )

 

 

 

 

TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
(Đã ký)
Hồ Thị Yến