Asset Publisher

Phân công giáo viên giảng dạy năm học 2016 - 2017

Phân công giáo viên giảng dạy năm học 2016 - 2017


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Số:  05/QĐ-TrMN

       Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 8  năm 2016

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công cán bộ giáo viên, nhân viên

Năm học 2016-2017

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

- Căn cứ Điều lệ trường Mầm non về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên, nhân viên.

- Căn vào Quyết định 239/QĐ - TTg của Thủ Tướng Chính phủ về các điều kiện cho công tác phổ cập MN trẻ 5 tuổi.

- Căn cứ vào nghị quyết cuộc họp Hội đồng giáo viên ngày 08 tháng 8 năm 2016 về việc "Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên, năm học 2016-2017"; của Hiệu trưởng trường Mầm non Nguyễn Huệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công nhiệm vụ và công tác chủ nhiệm lớp cho các đ/c Cán bộ giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017. Gồm danh sách phân công BGH - Danh sách phân công giáo viên dạy các nhóm, lớp và công việc của nhân viên.(Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các đ/c có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng mảng, từng lớp, thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ được phân công.

Điều 3. Các đ/c có tên trong điều 1căn cứ quyết định thi hành từ ngày 08/8/2016 đến hết ngày 30/7/2017.

 

Nơi nhận:

- Như điều 1;

- Các bộ phận;

- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN DẠY LỚP 5 TUỔI

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

 

STT

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Dạy lớp

Ghi chú

1

Nguyễn Thị  Nhung

 

Cao đẳng

Lớp 5 tuổi A1

 

2

Vũ lệ Thanh

 

Cao đẳng

Lớp 5 tuổi A1

 

3

Nguyễn Thị  Hồng

 

Đại học

Lớp 5 tuổi A2

 

4

Đào Thị Thúy

 

Cao đẳng

Lớp 5 tuổi A2

 

5

Phạm Thị Vân

 

Đại học

Lớp 5 tuổi A3

 

6

Đặng Thị Hiền

 

Cao đẳng

Lớp 5 tuổi A3

 

 

 

 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Dạy lớp

Ghi chú

1

Nguyễn Thị  Nhung

 

Cao đẳng

Lớp 5 tuổi A1

 

2

Vũ lệ Thanh

 

Cao đẳng

Lớp 5 tuổi A1

 

3

Nguyễn Thị  Hồng

 

Đại học

Lớp 5 tuổi A2

 

4

Đào Thị Thúy

 

Cao đẳng

Lớp 5 tuổi A2

 

5

Phạm Thị Vân

 

Đại học

Lớp 5 tuổi A3

 

6

Đặng Thị Hiền

 

Cao đẳng

Lớp 5 tuổi A3

 

7

Nguyễn Thị Thơm

 

Trung cấp

Lớp 4 tuổi A1

 

8

Nguyễn Thị Thủy

 

Trung cấp

Lớp 4 tuổi A1

 

9

Trần Thị Hoan

 

Cao đẳng

Lớp 4 tuổi A2

 

10

Nguyễn Thị Huyền B

 

Trung cấp

Lớp 4 tuổi A2

 

11

Dương Thị Ngọc

 

Trung cấp

Lớp 4 tuổi A3

 

12

Phạm Thị Diệu Thúy

 

Trung cấp

Lớp 4 tuổi A3

 

13

Nguyễn Thị Hường

 

Trung cấp

Lớp 3 tuổi A1

 

14

Nguyễn Thị Huyền A

 

Trung cấp

Lớp 3 tuổi A1

 

15

Ngô Thị Thoa

 

Đại học

Lớp 3 tuổi A1

 

16

Nguyễn Thị Mến

 

Trung cấp

Lớp 3 tuổi A2

 

17

Nguyễn T Kim Nhung

 

Đại học

Lớp 3 tuổi A2

 

18

Bùi Thị phương

 

Trung cấp

Nhóm trẻ A1

 

19

Trương Thị Hải

 

Đại học

Nhóm trẻ A1

 

20

Nguyễn Thị Lý

 

Cao đẳng

Nhóm trẻ A2

 

21

Nguyễn T. Hồng Hạnh

 

Trung cấp

Nhóm trẻ A2

 

22

Trần Thị Duyên

 

Cao đẳng

Nhóm trẻ A3

 

23

Ngô Thị Thu Huyền

 

Trung cấp

Nhóm trẻ A3

 

 

           

 

                       HIỆU TRƯỞNG

                                                      (Đã ký)

 

 

 

                       Nguyễn Thị May