To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường
Calendar
Today: Saturday, 24 / 03 / 18
24/03

Đ/c: Nguyễn Thị May-HT trực tại trường

Thông báo

Tài chính công khai ngày 23/03/2018

Tổng số suất ăn: 274 x 12.000 =3.288.000
Điểm trung tâm+ Vân động: 204x 12.000 = 2.448.000
Điểm đồng cấm: 70Trẻ x 12.000 = 840.000


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên