Xuất bản thông tin

Báo cáo phân công chuyên môn năm học 2013 - 2014

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2013 - 2014

 

 

STT

 

Họ và tên

 

Ngày Tháng năm sinh

Trình độ CM

Chuyên môn

đào tạo

Phân công chuyên môn năm học 2012- 2013

Ghi chú

TC

ĐH

 

 

 

1

 Hồ Thị Yến

08/ 07/1968

 

 

 x

Tiểu học 

Phụ trách chung nhà trường 

 

2

Nguyễn Thị Quế

09/12/1960

 

x

 

Mầm non

Phụ trách CM nuôi dưỡng , 

 

3

Kiều Thị Phương

10/02/1972

 

 

 x

Mầm non

Phụ trách CM, phổ cập, trang web

 

4

Bùi Phương Thúy

15/1/1984

x

 

 

Kế toán 

Kế toán nhà trường 

 

5

Nguyễn Thị  Lý

26/12/1962

 

x

 

Mầm non

Chủ nhiệm và giảng dạy  nhóm trẻ C  

 

6

Nguyễn Thị  Mến

18/2/1969

 

x

 

Mầm non

Chủ nhiệm và giảng dạy  lớp  5 tuổi A

 

7

Nguyễn Thị Nhung

23/3/1983

 

x

 

Mầm non

Chủ nhiệm và giảng dạy  lớp 5 tuổi B  

 

8

Nguyễn T Kim Nhung

23/5/1973

 

x

 

Mầm non

Chủ nhiệm và giảng dạy  lớp 4 tuổi C 

 

9

Trần Thị  Hoan

15/1/1980

 

x

 

Mầm non

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4 tuổi C 

 

10

Trần Thi Duyên

05/ 09/1969

 

x

 

Mầm non

Chủ nhiệm và giảng dạy  nhóm trẻ B   

 

11

Phạm Thị  Vân

30/3/1980

 

x

 x

Mầm non

Chủ nhiệm và giảng dạy  lớp 3 tuổi

 

12

Phạm Thị Diệu Thúy

01/10/1979

 

x

 

Mầm non

Chủ nhiệm và giảng dạy  lớp  5 tuổi A

 

13

Vũ Lệ Thanh

08/11/1981

 

x

 

Mầm non

Chủ nhiệm và giảng dạy  lớp 4 tuổi B

 

14

Nguyễn Thị Hồng

02/ 01/1989

 

x

 

Mầm non

Chủ nhiệm và giảng dạy   lớp 5 tuổi A 

 

15

Đào Thị Thúy

22/9/1980

 

x

 

Mầm non

Chủ nhiệm và giảng dạy  nhóm trẻ A   

 

16

Đặng Thị Hiền

20/5/1986

 

x

 

Mầm non

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5 tuổi B  

 

17

Trương Thị Hải

24/9/1989

x

 

 

Mầm non

Chủ nhiệm và giảng dạy  lớp 4  tuổi A1

 

18

Nguyễn Thị Huyền

10/ 08/1987

x

 

 

Mầm non

Chủ nhiệm và giảng dạy  lớp 4 tuổi B  

 

19

Nguyễn Thị Huyền

16/7/1991

x

 

 

Mầm non

Chủ nhiệm và giảng dạy  nhóm trẻ A   

 

20

Nguyễn Thị Thơm

20/ 8/1990

x

 

 

Mầm non

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4  tuổi A2 

 

21

Dương Thị Ngọc

12/ 09/1990

x

 

 

Mầm non

 Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3 tuổi 

 

22

Ngô Thị Thoa

25/10/1991

x

 

 

Mầm non

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4 tuổi A 2 

 

23

  Chu Thị Hoài Giang

20/ 09/1989

x

 

 

Mầm non

Chủ nhiệm và giảng dạy  lớp 4 tuổi A1

 

24

 Ngô Thị Thu Huyền

14/ 03/1990

x

 

 

Mầm non

Chủ nhiệm và giảng dạy  nhóm trẻ C  

 

25

 Bùi Thị  Phương

19/ 08/1992

x

 

 

Mầm non

 Chủ nhiệm và giảng dạy  lớp 3 tuổi 

 

26

 Nguyễn Thị Hường

01/ 03/1990

x

 

 

Mầm non

 Chủ nhiệm và giảng dạy  nhóm trẻ B   

 

27

  Nguyễn Thị Thủy

 03/ 09/ 1993

x

 

 

 Mầm non

Chủ nhiệm và giảng dạy  lớp 4  tuổi A1

 

 28

 Nguyễn T. Hồng Hạnh

  14/07/1993

x

 

 

  Mầm non

 y tế học đường

 

29

  Nguyễn Thị Ngân

 07/ 10 /1992

x

 

 

 Điều dưỡng

 y tế học đường

 

30

Trần Phương Thúy

29/12/1989

x

 

 

Cấp dưỡng

Nấu ăn khu  2 

 

31

Đào Thị Nguyên

30/7/1987

x

 

 

Cấp dưỡng

Nấu ăn khu 3 ( Đồng Cấm )

 

32

Nguyễn Thị Đào

02/12/1978

x

 

 

Cấp dưỡng

Nấu ăn khu 2

 

 

TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Hồ Thị Yến