Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 10/2014

Chương trình công tác tháng 10/2014


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN  NGUYỄN HUỆ

Số: 57 /TrMN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Đông Triều, ngày  04 tháng  10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2014

                                                                                 

* Nhiệm vụ trọng tâm:

1.Tổ chức Hội nghị cán bộ ,viên chức , Lao động

2.Tổ chức dự giờ thao giảng

3. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi đua

4. Tọa đàm kỷ niệm ngày 20/10

* Lịch cụ thể :                     

               

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

1 - 30/10

Tiếp tục duy trì sĩ số hiện có - tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp

Làm văn bản đề nghị phòng giáo dục xin hợp đồng giáo viên ngắn hạn dạy thay giáo viên nghỉ thai sản

CB,GV,BGH

1 - 15/10

Hoàn thiện kế hoạch chi các khoản năm học 2014 - 2015 trình địa phương và Phòng Giáo dục - Tổ chức họp BGH - HĐGV - ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất các khoản chi và thu đầu năm.

CBGV,NV

02/10

Tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức ,lao động.

BGH - CĐ,GV-NV - PH

4/10

Tham dự lớp tập huấn công tác thanh tra và công tác kiểm tra nội bộ do Sở Giáo dục tổ chức.

BGH - CĐ -TTCM - KT

7/10

Hội nghị trực tuyến: Học tập Nghị quyết Đảng.

Đảng viên

06 - 08/10

Tổ chức kiểm tra VSATTP, bếp ăn các điểm.

BGH

08- 20/10

Dự giờ trực tiếp các GV, NV, kiểm tra thực hiện chương trình kế hoạch, thời khóa biểu các nhóm lớp.

BGH - TTCM

15 – 30/10

Tổ chức phối kết hợp với trạm y tế tiêm phòng sởi Rubella cho học sinh các lớp .

BGH - Y tế - GV

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

PGD&ĐT Đông Triều

   - LưuVP

HIỆU TRƯỞNG

  

 

(đã ký)

 

 

Hồ Thị Yến