Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 5/2015

Chương trình công tác tháng 5/2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                     TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

 

Số :  21 /TT- MNNH

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                              Nguyễn Huệ , ngày  05  tháng 5  năm 2015

 

       

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2015

 *Trọng tâm:

           - Hoàn thành chương trình, tổng kết năm học 2014-2015;

- Đón đoàn kiểm tra kỹ thuật  đánh giá ngoài trường mầm non, kiểm tra phổ cập giáo dục 2015.

* Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01 - 15

 

 Công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- Chuyên môn giáo dục.

01- 08

 Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 35 .

- Chuyên môn giáo dục. 

06

Đón đoàn kiểm tra công nhận PCGDMNCTE5T năm 2015 thị xã

Ban chỉ đạo Phổ cập 

14 - 15

Đón đoàn kiểm tra kỹ thuật đánh giá ngoài của Sở  

 Hội đồng tự đánh giá

16

Tham dự Hội thảo công tác dạy học kỹ năng sống trong các trường MN, TH và THCS

Hiệu trưởng

20 - 25

Xét duyệt thi đua năm học 2014 - 2015

Hội đồng thi đua trường

 

20/5

Tham dự Hội khỏe Bé Mầm non cấp huyện năm học 2014 – 2015

Chuyên môn giáo dục. 

29

Tham dự Ngày hội CNTT lần thứ 5

 Chuyên môn giáo dục. 

 

30

Tổng kết năm học 2014 - 2015

Ban giám hiệu

 

 

 

Nơinhận:                                                                                                 

- Phòng giáo dục(b/c);

   - Lưu: VT.

                             Hiệu trưởng

 

 

                              Hồ Thị Yến