Xuất bản thông tin

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2016 - 2017

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2016 - 2017


PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ 

                           

                                                                                                                                                          Biểu mẫu02

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2016 - 2017

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 củaBộ Giáo dục và Đào tạo)

                                                                                                                                       Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

328

 

 

60

66

94

108

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

328

 

 

60

66

94

108

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

328

 

 

60

66

94

108

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

328

 

 

60

66

94

108

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

328

 

 

60

66

94

108

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

304

 

 

58

60

86

100

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

24

 

 

2

6

8

8

8

Số trẻ em béo phì

 0

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

60

 

 

60

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 268

 

 

 268

 66

 94

 108

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

268

 

 

 

66

94

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                                       Nguyễn Huệ, ngày 22 tháng 09  năm 2017

                                                                                      Thủ trưởng đơn vị

                                                                                          ( đã ký)

 

 

 

 

                                                                                          Nguyễn Thị May