Xuất bản thông tin

Công khai tài chính ngày 21/09

Công khai tài chính ngày 21/09

Tổng số trẻ ra lớp: 289 trẻ.
+ Điểm Đồng Cấm: 74 trẻ x 12000 đồng= 888000 đồng.
+ Điểm Trung Tâm: 193 trẻ x 12000 đồng= 2316000 đồng.
+ Điểm Vân Động: 22 trẻ x 12000 đồng= 264000 đồng.