Xuất bản thông tin

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2015 - 2016

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2015 - 2016


 

 

  1. Hồ Thị Yến  - Hiệu trưởng

Năm sinh : 08/7/1968

Nơi sinh : Tân Việt – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 1987

Ngày vào Đảng : 28/7/1999

Trình độ chuyên môn : Đại học tiểu học

Số điện thoại : 0975.109.705

Email: mn.nh.htyen@dongtrieu.edu.vn

2. Nguyễn Thị Quế  - Phó Hiệu trưởng

Năm sinh : 09/12/1960

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 1978

Ngày vào Đảng:     /    /

 Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại : 01677.567.306

Email: mn.nh. ntque @dongtrieu.edu.vn

3 . Lê Thị Làn - Phó Hiệu trưởng

Năm sinh : 07/03/1969

Nơi sinh :  Thủy An – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 2003

Ngày vào Đảng: 28 / 08 / 2008

Trình độ chuyên môn : Đại học mầm non

Số điện thoại : 01696.859.688

Email: mn.nh.ltlan@dongtrieu.edu.vn

4 . Nguyễn Thị Ly  - Phó Hiệu trưởng

Năm sinh : 02/09/1979

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 1999

Ngày vào Đảng:   18  / 07 / 2010

 Trình độ chuyên môn  Đại học mầm non

Số điện thoại : 01232.155.882

Email: mn.nh.nt_ly@dongtrieu.edu.vn

5.  Nguyễn Thị Mến

Năm sinh : 28/2/1969

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 1987

Ngày vào Đảng: 28 / 01 / 2011

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 01256.208.422

Email: mn.nh. ntmen @dongtrieu.edu.vn

6.Trần Thị Duyên - Giáo viên

Năm sinh : 05/9/1969

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành :  1989

Ngày vào Đảng:        /      /

 Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại :

Email: mn.nh. ttduyen@dongtrieu.edu.vn

7. Nguyễn Thị Lý - Giáo viên

Năm sinh :  26/12/1962

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành :  1982

Ngày vào Đảng:       /       /

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 0975.416.266

Email: mn.nh. ntly@dongtrieu.edu.vn

 8. Trần Thị Hoan - Giáo viên

Năm sinh : 15/1/1980

 Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 2000

Ngày vào Đảng : 03/1/2006

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 0904.269.755

Email: mn.nh. tthoan@dongtrieu.edu.vn

9. Phạm Thị Vân  - Giáo viên

Năm sinh : 30/3/1980

Nơi sinh :  Bình Dương– Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 2000

Ngày vào Đảng : 04/7/2008

Trình độ chuyên môn : Đại học mầm non

Số điện thoại : 01216.404.57

Email: mn.nh. ptvan@dongtrieu.edu.vn

10 .Nguyễn Thị Kim Nhung - Giáo viên

 Năm sinh : 23/5/1973

 Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 1991

Ngày vào Đảng :        /       /

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 0944.195.923

Email: mn.nh. ntknhung@dongtrieu.edu.vn

11. Phạm Thị Diệu Thúy - Giáo viên

Năm sinh : 1979

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 2000

Ngày vào Đảng :   14 /  11 / 2012

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 01687.385.133

Email: mn.nh. ptdthuy@dongtrieu.edu.vn

12 . Vũ lệ Thanh - Giáo viên

Năm sinh : 8/11/1981

Nơi sinh :  Tứ kỳ –Hải Dương

Năm vào ngành : 2003

Ngày vào Đảng :   15  /  02  / 2014

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 01669.606.685

Email: mn.nh. vlthanh@dongtrieu.edu.vn

13.  Nguyễn Thị Huyền - Giáo viên

  Năm sinh :  10/8/1987

Nơi sinh :  Xã Thủy An – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 2011

Ngày vào Đảng:      /      /

 Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại : 

Email: mn.nh. nthuyen@dongtrieu.edu.vn

14. Đặng Thị Hiền - Giáo viên

Năm sinh : 20/5/1986

Nơi sinh :  Kim Sơn – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 2009

Ngày vào Đảng :   04 / 11 / 2014

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 01213.202.845

Email: mn.nh. dthien@dongtrieu.edu.vn

15.  Đào Thị Thúy - Giáo viên

Năm sinh : 22/9/1980

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 2009

Ngày vào Đảng :  21  / 10 / 2013

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 01658.275.078

Email: mn.nh. dtthuy@dongtrieu.edu.vn

16 . Nguyễn Thị Dung - Kế toán

  Năm sinh :   11 / 08  /1986

Nơi sinh :  Việt Dân – Đông Triều – QN

Năm vào ngành:

Ngày vào Đảng :  28 / 12  / 2013

Trình độ chuyên môn : Đại học kế toán

Số điện thoại : 0983.354.998

Email:

17. Trương Thị Hải - Giáo viên

  Năm sinh : 24/9/1989

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành 2010

Ngày vào Đảng :     /      /

Trình độ chuyên môn : Đại học mầm non

Số điện thoại : 01656.274.541

  Email: mn.nh. tthai@dongtrieu.edu.vn

18 . Đào Thị Nguyên - Cấp dưỡng

 Năm sinh :  30/7/1987

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành 2010

Ngày vào Đảng :       /       /

Trình độ chuyên môn : Trung cấp nấu ăn

 Số điện thoại : 01272.437.361

 Email: mn.nh. dtnguyen@dongtrieu.edu.vn

19. Trần Phương Thúy - Cấp dưỡng

 Năm sinh : 29/12/1989

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ – Đông Triều – QN

Năm vào ngành 2010

Ngày vào Đảng :       /       /

Trình độ chuyên môn : Trung cấp nấu ăn

Số điện thoại : 01695.396.011

 Email: mn.nh tpthuy @dongtrieu.edu.vn

20 . Nguyễn Thị Nhung - Giáo viên

Năm sinh : 23/3/1983

Nơi sinh :  Đức Chính – Đông Triều – QN

Năm vào ngành : 2006

Ngày vào Đảng:   04 /  5  / 2012

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng mầm non

Số điện thoại : 01289.355.626

Email: mn.nh. ntnhung @dongtrieu.edu.vn

21. Nguyễn Thị Hồng - Giáo viên

Năm sinh : 2/01/1989

Nơi sinh :  Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2009

Ngày vào Đảng :   16  /  01  / 2012

Trình độ chuyên môn : Đại học mầm non

Số điện thoại : 01652529998

Email: mn.nh. nthong@dongtrieu.edu.vn

22.Dương Thị Ngọc - Giáo viên

Năm sinh : 12/91990

Nơi sinh : Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2011

Ngày vào Đảng:       /       /

Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại : 0964.395.288

Email : mn.nh.dtngoc@dongtrieu.edu.vn

23. Ngô Thị Thoa - Giáo viên

Năm sinh : 25/10/1991

Nơi sinh : Thủy An - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2011

Ngày vào Đảng:       /        /

Trình độ chuyên môn: Đại học mầm non

Số điện thoại :

Email : mn.nh.ntthoa@dongtrieu.edu.vn

24.Nguyễn Thị Huyền - Giáo viên

Năm sinh : 16/7/1991

Nơi sinh : Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2011

Ngày vào Đảng:       /      /

Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại :

Email : mn.nh.nthuyen@dongtrieu.edu.vn

25.Nguyễn Thị Thơm - Giáo viên

Năm sinh : 20/8/1990

Nơi sinh : Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2011

Ngày vào Đảng:       /        /

Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại :

Email : mn.nh.ntthom@dongtrieu.edu.vn

26.Nguyễn Thị Thủy - Giáo viên

Năm sinh : 03/9/1993

Nơi sinh : Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2013

Ngày vào Đảng:       /        /

Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại :

Email : mn.nh.ntthuy@dongtrieu.edu.vn

27. Bùi Thị Phương - Giáo viên

Năm sinh : 19/08/1992

Nơi sinh : Thủy An - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2012

Ngày vào Đảng:       /        /

Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại : 01652.200.883

Email : mn.nh.btphuong@dongtrieu.edu.vn

28. Nguyễn Thị Hường - Giáo viên

Năm sinh : 01/3/1990

Nơi sinh : Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2011

Ngày vào Đảng:       /        /

Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại : 0982.519.367

Email : mn.nh.nthuong@dongtrieu.edu.vn

29.Ngô Thu Huyền - Giáo viên

Năm sinh : 14/3/1990

Nơi sinh : Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2012

Ngày vào Đảng:       /        /

Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại : 0982.089.276

Email : mn.nh.nt_huyen@dongtrieu.edu.vn

30.Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giáo viên

Năm sinh :      /       /1993

Nơi sinh : Thủy An - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2013

Ngày vào Đảng:       /        /

Trình độ chuyên môn : Trung cấp mầm non

Số điện thoại : 01677.025.099

Email : mn.nh.nthhanh@dongtrieu.edu.vn

31.Nguyễn Thị Ngân – Nhân viên Y tế

Năm sinh : 07/ 10 / 1992

Nơi sinh : Nguyễn Huệ - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2012

Ngày vào Đảng:       /        /

Trình độ chuyên môn : Trung cấp y

Số điện thoại : 0987 820 911

Email :

32.Nguyễn Thu Huệ - Văn thư

Năm sinh : 10/06/1990

Nơi sinh : Hưng Đạo - Đông Triều - QN

Năm vào ngành : 2013

Ngày vào Đảng:       /        /

Trình độ chuyên môn : Sơ cấp

Số điện thoại : 0979.570.866

Email :