Xuất bản thông tin

Tài chính công khai

Tài chính công khai

Tổng số xuất ăn: 262 x 13.500 = 3.537.000đ

Trung tâm: 189 x 13.500 = 2.551.500đ

Đồng cấm: 73 x 1.500 = 985.500đ