Xuất bản thông tin

Tài chính công khai 08/03/2019

Tài chính công khai 08/03/2019

Tổng số xuất ăn: 253 x 13.500 = 3.415.500đ
Trung tâm: 181 x 13.500 = 2.443.500đ
Đồng Cấm: 72 x 13.500 = 972.000đ