Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 01/04/2019

Tài chính công khai ngày 01/04/2019

Tổng số xuất ăn: 256 x 13.500 = 3.456.000đ

Trung tâm: 189 x 13.500 = 2.551.500d

Đồng cấm: 67 x 13.500 = 904.500đ