Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 01/07/2020

Tài chính công khai ngày 01/07/2020

Tổng số xuất ăn: 272 x 13.500 = 3.672.000đ
Trung tâm: 224 x 13.500 = 3.024.000đ
Đồng cấm: 48x 13.500 = 648.000đ