Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 02/07/2020

Tài chính công khai ngày 02/07/2020

Tổng số xuất ăn: 274 x 13.500 = 3.699.000đ
Trung tâm: 226 x 13.500 = 3.051.000đ
Đồng cấm: 48 x 13.500 = 648.000đ