Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 03/10/2019

Tài chính công khai ngày 03/10/2019

Tổng số xuất ăn: 246 x 13.500 = 3.321.000đ
Trung tâm: 178 x 13.500 = 2.403.000đ
Đồng cấm: 918.000đ