Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 03/12/2019

Tài chính công khai ngày 03/12/2019

Tổng số xuất ăn: 246 x 13.500 = 3.321.000đ
Trung tâm: 175 x 13.500 = 2.362.500đ
Đồng cấm: 71 x 13.500 = 958.500đ