Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 04/03/2019

Tài chính công khai ngày 04/03/2019

Tài chính công khai ngày 04/03/2019
Tổng số xuất ăn: 245 x 13.500 = 3.307.500đ
Trung tâm: 175 x 13.500 = 2.362.500đ
Đồng Cấm: 70 x 13.500 = 945.000đ