Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 05/10/2020

Tài chính công khai ngày 05/10/2020

Tổng số xuất ăn: 234 x 15.500 = 3.627.000đ