Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 05/12/2019

Tài chính công khai ngày 05/12/2019

Tổng số xuất ăn: 241 x 13.500 = 3.253.500đ
Trung tâm: 176 x 13.500 = 2.376.000đ
Đồng cấm: 65 x 13.500 = 877.500đ