Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 06/10/2020

Tài chính công khai ngày 06/10/2020

Tổng số xuất ăn: 230 x 15.00 = 3.565.000đ