Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 07/05/2019

Tài chính công khai ngày 07/05/2019

Tổng số xuất ăn: 271 x 13.500 = 3.658.500đ

Trung tâm: 200 x 13.500 = 2.700.000đ

Đồng cấm: 71 x 13.500 = 958.500đ