Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 07/05/2020

Tài chính công khai ngày 07/05/2020

Tổng số xuất ăn: 91 xuất x 13.500 = 1.228.500đ