Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 07/9

Tài chính công khai ngày 07/9

Tổng số trẻ báo ăn: 301 trẻ.
+ Điểm Trung tâm: 203 trẻ
+ Điểm Đồng Cấm: 78 trẻ
+ Điểm Vân Động: 20 trẻ
Tổng số tiền: 301 trẻ x 12.000 = 3.612.000đ
+ Điểm Trung tâm: 2.436.000đ
+ Điểm Đồng Cấm: 936.000đ
+ Điểm Vân Động: 240.000đ