Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 09/05/2019

Tài chính công khai ngày 09/05/2019

Tổng số xuất ăn: 270 x 13.500 = 3.645.000đ

Trung tâm: 200 x 13.500 = 2.700.000đ

Đồng cấm: 70 x 13.500 = 945.000đ