Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 09/10/2020

Tài chính công khai ngày 09/10/2020

Tổng số xuất ăn: 224 x 1500 = 3.472.000đ