Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 09/5/2017

Tài chính công khai ngày 09/5/2017

Tổng số trẻ báo ăn: 289 trẻ; Điểm trung tâm: 191 trẻ; Điểm Vân Động: 25 trẻ; Điểm Đồng Cấm: 73 trẻ .

Tổng số tiền ăn: 3.468.000đ; Điểm trung tâm: 2.292.000đ; Điểm Vân Động: 300.000đ; Điểm Đồng Cấm: 876.000đ.