Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 10/09/2019

Tài chính công khai ngày 10/09/2019

Tổng số xuất ăn: 159 x 13.5 = 2.146.500đ
Trung tâm: 111 x 13.500 = 1.498.500đ
Đồng cấm: 48 x 13.500 = 648.000đ