Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 11/04/2019

Tài chính công khai ngày 11/04/2019

Tổng số xuất ăn: 254 x 13.500đ = 3.429.000đ

Trungg tâm: 185 x 13.500 = 2.497.500đ

Đồng Cấm: 69 x 13.500 = 931.500đ