Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 11/05/2020

Tài chính công khai ngày 11/05/2020

Tổng số xuất ăn: 252 x 13.500 = 3.402.000đ
Trung tâm: 210 x 13.500 = 2.835.000đ
Đồng cấm: 42 x 13.500 = 567.000đ