Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 11/06/2020

Tài chính công khai ngày 11/06/2020

Tổng số xuất ăn: 275 x 13.500 = 3.712.500đ
Trung tâm: 228 x 13.500 = 3.078.000đ
Đồng cấm: 47 x 13.500 = 634.500đ