Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 11/5/2017

Tài chính công khai ngày 11/5/2017

Tổng số trẻ báo ăn: 278 trẻ. Điểm trung tâm: 190 trẻ. Điểm lẻ Đồng Cấm: 68 trẻ; Điểm lẻ Vân Động: 20 trẻ.
Tổng số tiền: 3.336.000đ; Điểm trung tâm: 2.280.000đ; Điểm lẻ Đồng Cấm: 816.000đ; Điểm lẻ Vân Động: 240.000đ.