Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 12/12/2019

Tài chính công khai ngày 12/12/2019

Tổng số xuất ăn: 234 x 13.500 = 3.159.000đ
Trung tâm: 164 x 13.500 = 2.214.000đ
Đồng cấm:70 x 13.500 = 945.000đ